Aanmelding en plaatsing
Een nieuwe leerling meldt zich aan door het online aanmeldformulier in te vullen. Zodra de leerling geplaatst kan worden, wordt er contact met hem/haar opgenomen. Plaatsing vindt bij de start van – en indien mogelijk – ook gedurende het cursusjaar plaats. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Voor elk(e) nieuwe cursus(jaar) dient de leerling zich opnieuw aan te melden. NB: Een aanmelding is nog geen inschrijving.

Proefles
Het is mogelijk om een proefles te volgen. Voor een afspraak kan men contact opnemen met de leerlingenadministratie op 020-6124446 of via info@aslanmuziek.nl.

Inschrijving
Bij de eerste les ontvangt de leerling een formulier voor inschrijving. Deze vult men volledig in en levert men ondertekend in bij de docent of bij de administratie. Leerlingen onder de 18 jaar laten het formulier door één van de ouders/verzorgers ondertekenen. Met ondertekening van het formulier verplicht de leerling zich om het cursusgeld tijdig te voldoen.
Aangeleverde administratieve informatie wordt ten behoeve van subsidieverantwoording en verantwoording aan de belastingdienst bewaard voor een periode van ten minste zeven jaar en maximaal tien jaar. De inschrijving duurt tot het einde van de cursus.

Betaling
Inschrijving en betaling dienen vóór de tweede les gedaan te zijn. Bij start later in het cursusjaar wordt een correctie op het verschuldigde cursusgeld toegepast. Betaling van het cursusgeld kan door middel van een bankbetaling op NL 34 ABNA 0497 683 474 ten name van Aslan Muziekcentrum, onder vermelding van de
naam van de leerling, de cursus en het cursusjaar. Ook kan men pinnen bij de administratie. Deze bevindt zich op de tweede verdieping van de Corantijnstraat 9 te Amsterdam, zie de website voor openingstijden.

Kortingen
– Leerlingen met een Stadspas krijgen 10% korting. Er is dan een kopie van de Stadspas nodig.
– Bij het volgen van meerdere cursussen (door één leerling of meerdere leerlingen uit een gezin) ontvangt
men 10% korting op de tweede en volgende cursussen, berekend over de goedkoopste cursus.
De kortingen zijn niet in combinatie met elkaar mogelijk. Maximale korting is 10%.

Verhindering van de leerling
Bij verhindering dient de leerling dit zo tijdig mogelijk te melden bij de leerlingenadministratie (020 – 612 44 46 / info@aslanmuziek.nl). Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.

Verhindering van de docent
Bij verhindering van een docent streeft Aslan Muziekcentrum er in eerste instantie naar om voor geschikte vervanging te zorgen. Aslan Muziekcentrum hanteert een marge van twee keer per cursusjaar dat een les kan uitvallen door verhindering van de docent zonder gevolgen. Als er meer lessen uitvallen worden inhaallessen verzorgd.

Wijziging contactgegevens
De leerling wordt verzocht wijzigingen in de contactgegevens van de leerling zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan de administratie. Zonder juiste gegevens kan Aslan Muziekcentrum geen goed contact onderhouden.

Vakanties en vrije dagen
Op de website staat het actuele vakantierooster. Lessen die door vakanties en vrije dagen worden gemist kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.

Uitschrijving
Indien de leerling het volgen van de lessen wil beëindigen, dan moet dit schriftelijk bij de administratie gemeld worden. Bij tussentijdse uitschrijving blijft de leerling het gehele cursusgeld verschuldigd. Restitutie of ontheffing van het betalen van het cursusgeld is alleen mogelijk bij verhuizing van de leerling naar een andere gemeente dan Amsterdam (met een recent uittreksel uit het bevolkingsregister) en bij ernstige ziekte van de leerling (met een verklaring van een arts).

Promotiemateriaal
Beeldmateriaal dat is gemaakt tijdens lessen of optredens kan gebruikt worden als promotiemateriaal. De leerling/ouder wordt aan het begin van de cursus middels het inschrijfformulier gevraagd of deze hiermee instemt.

Aansprakelijkheid
Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in informatie van Aslan Muziekcentrum.
Aslan Muziekcentrum is niet aansprakelijk voor letsel of vermissing/beschadiging van eigendommen.

In zaken waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Aslan Muziekcentrum.